การศึกษานั้น มีขั้นตอนในการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นเรียกว่าที่เรียกว่า “ระบบการศึกษา”(Educational System) ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นระบบนี้จะแตกต่างกันไป เนื่องด้วยวัฒนะธรรมของการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม และภาษาที่ใช้ ดังนั้นระบบนี้จึงมีความแตกต่างกันไป แต่ก็มีลำดับขั้นที่คล้ายคลึงกัน