โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คืออะไร เหมาะกับบุตรหลานของท่านหรือไม่นะ

เป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายสถานที่แรกของประเทศไทย และยังเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ความของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 โดยมี ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนคนแรก

โรงเรียนแห่งนี้เคยให้ความรู้ การศึกษา แก่ดารา นักแสดงผู้ที่มีความสามารถหลายต่อหลายคน ได้แก่

 

 • บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่น 62
 • สน ยุกต์ ส่งไพศาล จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จ๋า วรัลชญาน์ (วีเจจ๋า) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โอปอล์ ปาณิสรา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่น 60 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส
 • ส้ม ณัฐวรา ( พิธีกรรายการ Disney club ) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่น 67 แผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส
 • เจี๊ยบ ลลนา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่น 66
 • ต่าย ชุติมา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พลอย Little Voice จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เบส กับ บุ๊ค วง olives จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • บัว อาภาภัทร จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มายด์ ณภศศิ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เทวี ฤาชนก จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ฟรัง Hormones ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาณาเขตติดกับคณะอีกหลายๆคณะ คือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ , ศิลปกรรมศาสตร์ , อักษรศาสตร์ , สัตวแพทยศาสตร์ อีกทั้งภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังเป็นสถานที่ตั้งของอาคารจุฬาวิชช์อีกด้วย betflik pg

พันธกิจของโรงเรียน

 1. มีการร่วมในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ตลอดจนการใช้ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีความทันสมัย สร้างประสิทธิภาพตามหลักสากล
 3. 3. มีการจัดหลักสูตรรวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะกับศักยภาพของนักเรียนนั้นๆ
 4. มีการส่งเสริมกิจกรรมซึ่งช่วยปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม , จริยธรรม , ประกอบไปด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมยืนหยัดอยู่บนค่านิยมอันดีงามตามพื้นฐานของความเป็นไทย
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 6. พัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะทั้งทางด้านวิชาการหรือจรรยาบรรณให้แก่ครูอาจารณ์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม
 7. มีการจัดแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทุกคน คอยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดสะอ้าน สวยงามและปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการศึกษา
 8. คอยจัดหารวมทั้งผลิตสื่อนวัตกรรม มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานในทุกระบบภายในสถานศึกษา
 9. คอยผลักดันส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะและช่วยพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้น