โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สถานศึกษาที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วนขนาดใหญ่ ด้วยความเก่าแก่ของโรงเรียนแห่งนี้จึงมีอายุถึง 130 ปีเข้าไปแล้ว เรียกได้ว่ามีมนต์ขลังอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในเครืออีก 10 แห่ง พอนำมารวมกับโรงเรียนแม่อย่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเป็นจำนวนทั้งหมด 11 แห่ง

โรงเรียนในเครือ ได้แก่

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

บทบาทด้านวิชาการ สังคม การส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม

 • เป็นผู้เริ่มโครงการฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬา กับ ธรรมศาสตร์
 • มีความโดดเด่นทางด้าน ความรักความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ กับ รุ่นน้อง รวมทั้งความรัก ความกตัญญู ทั้งต่อ พ่อ-แม่ , ครูอาจารย์-ลูกศิษย์ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ
 • มีความโดดเด่นทางด้านกิจกรรมมากมาย

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สร้างผู้นำ เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานสากล พร้อมให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ มีความสุขบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

 • จัดให้มีการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 • จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • มีการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษาตามเกณฑ์ TQA ซึ่งมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง
 • พยายามผลักดันให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์แบบที่โรงเรียนกำหนด
 • ช่วยทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันยืนหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดประสงค์

 • สร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
 • ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 มีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ คือ มีสมรรถนะรวมทั้งคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตรงตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้สอนจำนวนร้อยละ 80 มีพัฒนาการร่วมกับการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานสากล
 • ครูและบุคลากร ล้วนปฏิบัติตรงตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
 • สถานศึกษาใช้หลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • สถานศึกษาคอยพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 • สถานศึกษาคอยจัดแหล่งเรียนรู้รวมทั้งจัดประสบการณ์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ
 • สถานศึกษามีการบริหารการจัดการตามหลักคุณภาพ TQA
 • มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังช่วยสืบทอดวัฒนธรรมอันงดงามของสถานศึกษาและประเทศชาติสืบไป